KULTURÁLIS EMLÉKEK

Leléd lakosai mindigis katolikus vallásúak voltak , és a község 1945-ig az Esztergomi Érsekséghez tartozott , dacára annak , hogy a falu Nagymagyarország természetes domborzatíveit követve nem Esztergom-megyéhez , hanem Hont-megyéhez tartozott , lévén , hogy a Burda a Börzsöny része , csak az Ipoly leszelte . Leléd régi idők óta a Bajtai Plébánia fíliája volt , aholis 1786-óta vezetnek anyakönyvet . 1975-ben ezen plébániát felszámolták , s Lelédet Ipolyszalkához csatolták.
Keresztelő Szent János barokk stílusú kápolna az 1752 – 1774-es években épült akkor még torony nélkül . A homlokzat elé a helyi hívők adományaiból emeltek tornyot 1968-ban (!). Az egyhajós térség szentélyének poligonális záródása , hozzáépített sekrestyéje valamint eléépített tornya van . A templom interieurje poroszsüveg boltozatú és egyesített falpillérekre , fejezetekre van helyezve . A sima homlokzatokat félköríves végződésű ablakok szegélyezik , és az oromzatok főhomlokzat csipkézett ormához épített torony hangnyílásai gömbölyded végződésűek , ellátva oszto – és koronapárkányokkal . A XVIII. század derekán készített késő barokk ambitusos főoltár pilléres architektúráját Nepomuki Szent János , Szent Pál és két angyal plasztikái díszítik . Az oltár két oldalán kagylódíszítésű szárnyak vannak . 1995-ben keresztelő Szent János központi olárképét eltulajdonították , valamint az ambitus ajtaján lévő Szent Mihály arkangyal és Szent György képeit is . A központi oltár mai képét Svajda Antal festette . Az oltár Jézus Legszentebb Isteni Szívének szobra a XIX. századból származik . A Lourdesi barlangban lévő Lourdesi Szűz Mária szobra a XX. században készült Jónás Dezső lelkész szolgálata idején . A későbarokk szószék mellvédjén a négy evangélista XVIII. századi ábrázolása látható ,s a baldachinon Jézus Krisztus a jó pásztor domborműve látható . A templom hajójában a Mária Szeplőtelen Szíve , Szent József , Szent Teréz és Szent Antal szobrai vannak elhelyezve . A stációk 14 állomásának ábrázolása a XX. században készültek . A templomban őriznek hat búcsújáró zászlót , egy fából készült körmeneti keresztet és egy baldachint . A sekrestyében lévő olvashatatlan feliratú kőkeresztelő 1875-ből származik . A bejárati hajó fölött van az öntöttvas oszlopokon elhelyezett karzat , itt található és orgona , melyet Rieger Ottó k , u , zongorakészítő cége készített a XIX. század derekán.
Ezen hangszer sípszekrénye igen díszes . A toronyban van elhelyezve az a három harang , melyeket a korábbi hangtoronyból szállítottak ide . A nagy harangot a lelédi urbáriusok készíttették 1925-ben , a Nepomuki Szent Jánosnak szentelt kisharangot a chomutovi Herod cég öntötte 1925-ben , és a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának szentelt lélekharangot Schaud András pesti öntödében készítették 1857-ben ,
A főtéren lévő harangláb a templomtornyot helyettesítette , feltehetően a templom építése után keletkezett . A fából készült építményt többször kellett javítani , és az utolsó változtatásokat a XIX. század derekán végezték . A négyszögletes karcsú építmény deszkából volt összetákolva , kő talapzaton állt , és az ajtóhoz 5 lépcsőfok vezetett , gúla alakú tetővel volt fedve és négy téglalap alakú hangnyílása volt . A harangláb a kántortanító házának közelségében állt ( ma kultúrház ) , három harang volt benne elhelyezve , és a templomtorony felépítése után lebontották . A mai községi hivatal mögött áll egy rómaikatolikus Pieta Kápolna , melyet 1928-ban építtetett Juhász József és felesége Molnár Ilona az I. Világháborúban elhunyt fiaik János , István , Pál , András és József emlékére . Az egyszerű , poligonális végződésű , téglalap alakú építmény főhomlokzata háromszög alapkő orommal végződik , melyen emléktábla lett helyezve el fölötte kis bádogtető ablaknyílásokkal és öntöttvas kereszttel . A kápolnában a Pieta polikrómozott plasztikája van elhelyezve , kovácsoltvas kerítéssel övezve . A falu elején található az a fából készül tútmenti feszület , melyet a XX . század ’40-es éveiben állított az Ormándy család . A kereszten egy öntöttvas korpusz függ , mi újabban vaskerítéssel lett kerítve be.
A 14. számú ház előtt áll egyútmenti feszület , melyet a régi helyére állítottak 1990-ben . Ezt röviddel a II. Világháború befejezése után a Bobek család készíttette . Az öntöttvas korpusz eredeti , körülötte újabban vaskerítés található . A temető központi keresztjét Hugyecz József és felesége Letovics Anna építtették 1928-ban Isten dicsőségére . A műkőből készült feszület egy négyszögletű talapzatra van helyezve ,. A II. világháború áldozatainak emlékművét a temetőben állították fel 1999-ben : az alacsony , lépcsőzetes alapzatra helyezett egyszerű emlékműn a község 15 áldozatának neve olvasható . és az emlékmű csúcsán a Keresztrefeszített Krisztus bronzreliéfje lett helyezve el . A temetőben épségben maradt az 1820-as esztendőből egy szív alakú kereszttel végződő sírkő is . A községi hivatal épületének falán egy 1974-ben fölavatott emléktáblán olvasható , hogy Lelédet elfoglalták Malinovzskij marsall csapatai , és 1944. december 26-án befejeződött a háború.